บทความ

 การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

ดาว์นโหลดไฟล์ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองดังนี้...

 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

กรณีลูกค้านิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน องค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สามารถหักภาษี ณ...

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)